THE MALL GROUP GO GREEN

พฤ. 4 ก.ค. 62 - อ. 31 ธ.ค. 62

เดอะมอลล์ กรุ๊ป รักษ์โลก ประกาศเจตนารมณ์เป็น
ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ปลอดถุงพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทย
ดีเดย์ พร้อมกันทุกสาขา วันปลอดถุงพลาสติกสากล 3 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป


บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด ประกาศเจตนารมณ์เป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดถุงพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน (THE MALL GROUP GO GREEN) ; GREEN EVERYDAY งดบริการถุงพลาสติกทุกวัน และรณรงค์ให้ลูกค้านาถุงผ้ามาช้อปปิ้ง หากลูกค้ามีความจาเป็นใช้ถุงพลาสติก ขอความร่วมมือบริจาค 1 บาท ต่อถุงพลาสติก 1 ใบ เพื่อนาไปสนับสนุนการทางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ WWF-ประเทศไทย ดีเดย์ วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) 3 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, บลูพอร์ต หัวหิน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ทุกสาขา

คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ที่มีประมาณปีละกว่า 2 ล้านตัน ในจานวนนี้เกือบครึ่งไหลลงสู่ทะเล ทาให้ไทยติดอันดับประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก อันส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศทางทะเล และต่อมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร THE JOURNAL ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY พบว่ามีไมโครพลาสติกเจือปนอยู่ทั้งในอาหาร น้า และอากาศ โดยมนุษย์ได้รับ ไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายปีละ 102,000 ชิ้น หรือ 250 กรัมต่อปี เฉลี่ยประมาณ 5 กรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นปริมาณที่เทียบเท่าบัตรเครดิต 1 ใบ*

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียว GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของCLIMATE NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ขอประกาศเจตนารมณ์เป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดถุงพลาสติกแห่งแรกของประเทศไทย งดบริการถุงพลาสติกทุกวัน ภายใต้โครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” (THE MALL GROUP GO GREEN : GREEN EVERYDAY ) เพื่อยกระดับมาตรการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย และวงการค้าปลีกไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยถือเอาวันที่ 3 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล เป็นวันเริ่มต้นนโยบาย GREEN EVERYDAY งดบริการถุงพลาสติกทุกวัน และรณรงค์ให้ลูกค้านาถุงผ้ามาช้อปปิ้ง หากลูกค้ามีความจาเป็นใช้ถุงพลาสติก บริษัทฯ จะขอความร่วมมือบริจาค 1 บาท ต่อถุงพลาสติก 1 ใบ เพื่อนาไปสนับสนุนการทางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยลูกค้าที่ปฏิเสธรับถุงพลาสติก จะได้รับคะแนน M Point สูงสุด 200 คะแนนต่อวัน (กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท สูงสุด 100 คะแนน และ ห้างสรรพสินค้า สูงสุด 100 คะแนน)”

เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (SINGLE USE PLASTIC) เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดตัว GOURMET GREEN ภาชนะใส่อาหารที่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ ประกอบด้วย กระบอกเก็บความร้อนพร้อมกระเป๋ากูร์เมต์ มาร์เก็ต ราคา 459 บาท พร้อมรับคูปองส่วนลด 50 บาท สาหรับซื้อกูร์เมต์ซุป รวมมูลค่า 200 บาท (คูปอง 1 ใบ/ใบเสร็จ), กล่องถนอมอาหารกูร์เมต์ มาร์เก็ต มีให้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาด 1,150 ml. ราคา 139 บาท และ ขนาด 1,850 ml. ราคา 195 บาท พร้อมรับคูปองส่วนลด 25 บาท สาหรับซื้อกูร์เมต์สลัด รวมมูลค่า 50 บาท (คูปอง 1 ใบ/ใบเสร็จ) และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ร่วมรักษ์โลก เมื่อนาภาชนะ GOURMET GREEN มาใช้ในครั้งต่อไป กูร์เมต์ มาร์เก็ต มอบส่วนลดซื้อกูร์เมต์ซุป 10 บาท หรือ กูร์เมต์สลัด 5 บาท ทันที โดยไม่จากัดจานวนครั้ง และพิเศษเฉพาะลูกค้า สาขา ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อซื้อภาชนะ GOURMET GREEN รับฟรีทันทีกูร์เมต์ซุป ชนิดใดก็ได้ 1 ถ้วย หรือ กูร์เมต์สลัด 1 กล่อง จานวนจากัด

นอกจากนี้ ในแผนกกูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮม เฟรช มาร์ท ยังได้เพิ่มแคชเชียร์ช่องพิเศษ GREEN LANE เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติก หรือนาถุงผ้ามาช้อปปิ้งเอง โดยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้น รามคาแหง), ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์,พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และบลูพอร์ต หัวหิน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขอเชิญชวนทุกท่านนาถุงผ้ามาใช้บริการทุกครั้ง แค่เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเรา โลกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
 

M Card