นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ
ฉบับที่ 1/2565

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ในฐานะที่ท่านเป็นคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ระบุ หรือเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการของบริษัทฯ กับท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทฯอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการของบริษัทฯและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่าน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือจากบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย บริษัทอื่น พันธมิตรทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯกับท่าน โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน บทบาทการเป็นคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการของท่าน หรือสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ ได้แก่

1) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ข้อมูลในบัตรที่ทางรัฐบาลออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน), อายุ

2) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

3) รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4) ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการกับคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ สามารถอาศัยความยินยอมจากท่าน หรือเหตุอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (1) การยืนยันตัวตน และการพิสูจน์ตัวบุคคล (2) การลงทะเบียนบัญชีคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ (3) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ (4) การดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลอื่น (5) การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (6) การกำกับดูแล และการตรวจสอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ (7) วัตถุประสงค์อื่นเท่าที่จำเป็นและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ

3. บุคคลที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

ในการประกอบธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการ ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมหรือทำสัญญา

3.1 กลุ่มบริษัทในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และทำให้กลุ่มบริษัทในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ดังกล่าว และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯสามารถยึดถือตามความยินยอมที่บริษัทฯ ได้มาโดยบริษัทฯจะกำกับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น

3.2 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท่านในฐานะเป็นคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจให้บริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะให้บุคคลดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะกำกับให้บุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น

3.3 บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนดไว้

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และบทบัญญัติของกฎหมาย

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน

2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่านที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ (ก) จะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ (ข) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยอาศัยความยินยอมของท่านหรือเพื่อดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ

4) สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5) สิทธิในการระงับการใช้ ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว หากบริษัทฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8) สิทธิในการร้องเรียนท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทฯอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมี หรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม หรือเป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และกลุ่มเดอะมอลล์จะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

8. รายละเอียดสำหรับติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 49 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-310-1000
วันและเวลา จันทร์ – ศุกร์ 10.00 น. – 17.00 น.M Card