SCB M INSURANCE PROMOTION | THE MALL | เดอะมอลล์ | โครงการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร

SCB M INSURANCE PROMOTION

พ. 15 ม.ค. 63 - พฤ. 30 เม.ย. 63

SCB M INSURANCE PROMOTION
ซื้อประกันที่บูธ SCB M รับฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ

ใช้ชีวิตให้สนุก อุ่นใจทุกไลฟ์สไตล์ “SCB M INSURANCE  ซื้อ 1 ฟรี 1” ฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ
เมื่อซื้อประกันที่บูธ SCB 
ค่าเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท วันที่ 15 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย “SCB M INSURANCE ซื้อ 1 ฟรี 1” ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563

สิทธิพิเศษ 1 รับสิทธิ์ฟรีประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยของ บริษัท ชับบ์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่เคาน์เตอร์ SCB M ที่กำหนดในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป

 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

อันเนื่องมาจาก

 

-  อุบัติเหตุทั่วไป หรือ

200,000

-  การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย หรือ

  20,000

-  การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ

  20,000

-  การก่อการร้าย

  20,000

มูลค่า (บาท)

399

   

 

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ บริษัท ชับบ์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เคาน์เตอร์ SCB M ที่ขายประกัน และชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เท่านั้น
 • สิทธิฟรีกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่า 399 บาท โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองที่ได้รับเพิ่มเป็นไปตามตารางที่ระบุไว้ข้างต้น
 • สิทธิฟรีกรมธรรม์ประกันภัย มีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี โดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ในวันที่ลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อสำเร็จ และสำหรับลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อสำเร็จหลังเวลา 16.30 น. จนถึงช่วงเวลาปิดทำการของห้างฯ ความคุ้มครองจะเริ่มทันที
 • ผู้ใช้สิทธิฟรีกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบการทำงานตามกฎหมาย ซึ่งมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อายุ 16 – 60 ปีบริบูรณ์ โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันของกรมธรรม์ที่มีการชำระเงินหรือไม่ก็ได้
 • ผู้รับสิทธิกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนผู้ขอเอาประกัน
 • กรณีลูกค้าขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการชำระเงิน สิทธิในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับฟรีรวมถึงความคุ้มครองทั้งหมดจะสิ้นสุดลงทันทีโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทประกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือ เป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญา
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

สิทธิพิเศษ 2 รับสิทธิ์ฟรีประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยของ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่เคาน์เตอร์ SCB M ที่กำหนดในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
 

ลำดับ

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

(บาท)

1

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจาก

 

 

 

  1.1 อุบัติเหตุทั่วไป หรือ

200,000

1.2 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ

50,000

1.3 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

50,000

2

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสาธารณะ

รับเพิ่ม 1 เท่าจากข้อ 1

3

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

5,000

4

ผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร การสูญเสียอวัยวะ สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ

60,000

มูลค่า (บาท)

500

 

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่เคาน์เตอร์ SCB M ที่ขายประกัน โดยลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เท่านั้น
 • สิทธิฟรีกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่า 500 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี โดยความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามรายละเอียด ดังนี้

 

 • กรมธรรม์ที่ได้รับอนุมัติภายในเดือน ม.ค. 2563 ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 1 มี.ค. 2563 เวลา 
  16.30 น. - 1 มี.ค. 2564 เวลา 16.30 น.
 • กรมธรรม์ที่ได้รับอนุมัติภายในเดือน ก.พ. 2563 ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 
  16.30 น. - 1 เม.ย. 2564 เวลา 16.30 น.
 • กรมธรรม์ที่ได้รับอนุมัติภายในเดือน มี.ค. 2563 ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 
  16.30 น. - 1 พ.ค. 2564 เวลา 16.30 น.
 • กรมธรรม์ที่ได้รับอนุมัติภายในเดือน เม.ย. 2563 ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 
  16.30 น. - 1 มิ.ย. 2564 เวลา 16.30 น.
 • ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตฯ จะออกหนังสือรับรองการประกันภัยและบัตร Care Card จะถูกจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 10 วันทำการหลังจากกรมธรรม์อุบัติเหตุเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยรายละเอียดที่ระบุในหนังสือรับรองการประกันภัย จะอ้างอิงจากข้อมูลที่ลูกค้าได้แถลงไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • ผู้ใช้สิทธิฟรีกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น และจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบการทำงานตามกฎหมาย โดยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และอายุขณะเริ่มมีผลความคุ้มครองตั้งแต่ 1 วัน – 60 ปีบริบูรณ์
 • กรณีลูกค้าขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการชำระเงิน สิทธิในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับฟรีรวมถึงความคุ้มครองทั้งหมดจะสิ้นสุดลงทันทีโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทประกันชีวิตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือ เป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตฯ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญา โดยทางบริษัทประกันชีวิตฯ จะอ้างอิงข้อมูลของลูกค้าที่แถลงไว้ในใบคำขอฯของกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย "สิทธิ์แบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 6 เดือน" เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563

 

ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ประกันวินาศภัย

4 หรือ 6 เดือน

ประกันชีวิต

3 เดือน

 

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการ โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สามารถเลือกแบ่งชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 4 หรือ 6 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และสามารถเลือกแบ่งชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 3 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • ในช่วงเวลาการผ่อนชำระลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระโดยหากมีการยกเลิกเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนงวดผ่อนที่คงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย และหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) ทันที
 • ในช่วงเวลาการผ่อนชำระลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระโดยหากมีการยกเลิกเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนงวดผ่อนที่คงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย และหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) ทันที

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด


รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม : คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ SCB M เดอะมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นเดอะมอลล์ โคราช),เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน หรือ SCB M Call Center โทร.1295

 

 

M Card