The Mall Korat Isan Young Talent
21 June 2017
โชว์ให้มัน ร้องให้ปัง เวทีสำหรับคนมีไฟ
เดอะมอลล์เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่และกล้าแสดงออก อายุระหว่าง 13-25 ปี ร่วมแข่งขันการประกวด Cosplay / Cover Dance / B-Boy และ Music Band ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
Cover Dance  : Audition  21 ก.ค. และ ชิงชนะเลิศ 23 ก.ค. 
Cosplay  : Audition และ ชิงชนะเลิศ  22 ก.ค. 
B-Boy  : Audition และ ชิงชนะเลิศ  29 ก.ค.
Music Band  : Audition  28 ก.ค. และ ชิงชนะเลิศ 30 ก.ค.
ที่ The Mall Parc เดอะมอลล์โคราช
สมัครออนไลน์ วันนี้ – 21 ก.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.themall.co.th หรือ Facebook : themallkorat / themallshoppingcenter

 

CLICK > สมัคร ISAN YOUNG TALENTTHE MALL KORAT ISAN YOUNG TALENT  โครงการประกวดคัดเลือก จัดการแข่งขัน YOUNG TALENT ตั้งแต่อายุ 13 - 25 ปี  ที่มีความสามารถโดดเด่นโดยประเภทความสามารถ ได้แก่ Cosplay, Cover Dance, B-boy, Music Band  โดยบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดทำโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
 

1.  วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
1.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และแสดงความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเดอะมอลล์ทั้งในส่วนศูนย์ฯและห้างสรรพสินค้า
1.2   เพื่อสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
1.3  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องของเดอะมอลล์ นครราชสีมาโดยรวม
 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1  ตั้งแต่อายุ 13 - 25 ปี 
2.2  สมัครประเภทเดี่ยว หรือทีม ไม่เกิน 12 คน
2.3  ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับศูนย์การค้าและ/หรือห้างสรรพสินค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
3.  การสมัครเข้าประกวด
3.1  รับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา
3.2  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.themall.co.th หรือ Facebook:Themall Korat / Themall Shopping Center   
 
4.  รอบการแข่งขัน
 รายละเอียด Cover Dance Cosplay B-boy Music Band   
 Audition / รอบชิงชนะเลิศ  21 / 23 ก.ค. 22 ก.ค. 29 ก.ค. 28 / 30 ก.ค.  
 
 
สถานที่ The Mall Parc The Mall Parc The Mall Parc The Mall Parc  
 
                    
The Mall
         
4.2  รอบคัดเลือก (Audition) : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre Audition จาก Clip  vdo จะต้องมา
 รายงานตัว นำเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร / การแสดงดังนี้
-  ใบสมัคร
-  สำเนาบัตรประชาชน / บัตรนักเรียน, นักศึกษา
-  รูปถ่ายขนาด 4" x 6" ของผู้สมัครจำนวน 1 รูป
-  การแสดงความยาวไม่เกิน 2 นาที และเตรียม CD เพลง (หากจำเป็นต้องใช้)
           

5.  รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด THE MALL KORAT ISAN YOUNG TALENT
5.1 รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (Cover Dance , Music Band )
 •  รางวัลชนะเลิศ                               เงินรางวัล          50,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1        เงินรางวัล          20,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2        เงินรางวัล          10,000  บาท
 • รางวัลชมเชย  2 รางวัล                 เงินรางวัล            5,000  บาท    
5.2 รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล  จาก เดอะมอลล์  ( Cosplay , B-boy )
 • รางวัลชนะเลิศ                                 เงินรางวัล          30,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1        เงินรางวัล          20,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2        เงินรางวัล          10,000  บาท
 • รางวัลชมเชย  2 รางวัล                 เงินรางวัล            5,000  บาท    
กติกา ประกวดวงดนตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดวงดนตรี
 • วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
 • สมาชิกในวงดนตรีทุกคนจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมวง จากหลายๆ สถานศึกษาได้
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด
 • ในกรณีที่วงดนตรีที่เข้าประกวดมีสมาชิกอายุต่ำกว่า 20  ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 วงเท่านั้น
 • สมาชิกในวงต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และ สวมรองเท้าหุ้มส้นในวันที่ประกวดทั้ง 2 วัน
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงจะต้องสมัคร และ ส่งคลิปการแสดงทางออนไลน์เท่านั้น
 • วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งคลิปจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น ณ The Mall Parc
 • วงดนตรีที่เป็นผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 30 ก.ค. 60 เวลา 19.00 น. ณ The Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
 
เพลงที่ใช้ในการประกวด
 • เพลงไทย จำนวน 20 เพลง เป็นเพลงลิขสิทธิ์ของจากทาง GMM GRAMMY
 • สำหรับวงดนตรีที่ได้เข้า รอบคัดเลือก (28 / 07 / 2560 )ทุกวงดนตรีจะต้องเลือกเพลงบังคับที่ 1 จำนวน 1 เพลง จากที่ผู้จัดการประกวดกำหนดไว้ให้
 • สำหรับวงดนตรีที่ได้เข้า รอบสุดท้าย (30 / 07 / 2560 ) ทุกวงดนตรีจะต้องเลือกเพลงบังคับที่ 2 จำนวน 1 เพลง โดยห้ามซ้ำกับเพลงรอบคัดเลือก และ เพลงที่วงดนตรีถนัด จำนวน 1 เพลง จากที่ผู้จัดการประกวดกำหนดไว้ให้
 • วงดนตรีทุกวงจะต้องส่งรายชื่อเพลงที่จะใช้ในการประกวดพร้อมใบสมัครทุกวง
 
ขั้นตอนในการประกวดดนตรี
 • ผู้สมัครทุกทีมต้องส่งใบสมัครและคลิปออนไลน์
 • วันที่ 21 ก.ค. ประกาศรายชื่อวงที่เข้ารอบ คัดเลือก และ แจ้งรายชื่อเพลง 22 เพลง  (เพลงบังคับ 5 เพลง / เพลงถนัดมือ 17 เพลง)
 • รอบคัดเลือก  วันที่ 21 กค คัดเลือก 20 ทีม เพื่อเข้ารอบสุดท้าย  1
 •  วง มีเวลา วงละ 10 นาที / เพลงบังคับที่1 จำนวน 1 เพลง
 • วันที่ 30 ก.ค.คัดเลือก 20 ทีม เพื่อหาผู้ชนะเลิศ
 • รอบสุดท้าย 1 วง มีเวลาวงละ 15 นาที / เพลงบังคับที่ 2 จำนวน 1 เพลง และ เพลงถนัด จำนวน 1 เพลง 
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงต้องส่งคลิปการแสดงวงดนตรีสด (1เพลง) ที่เห็นสมาชิกทุกคน โดยไม่มีการ ตัดต่อ มากับใบสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยต้องเป็นลิงค์จาก Youtube เท่านั้น
 • การส่งคลิปการแสดงสด ห้ามใช้เครื่อง SEQUENCER COMPUTER และ อุปกรณ์MIDIในการทำดนตรี และ ห้ามใช้เครื่องช่วยกำกับจังหวะเด็ดขาด
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดต้องใช้เครื่องดนตรีเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดเด็ดขาด
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวง จะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและ ข้อรับรองโดยเคร่งครัด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหาหัวหน้าวงสามารถสอบถามรายละเอียด ต่อคณะกรรมการกลางได้เพียงผู้เดียว แต่หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเองหรือการไม่มีน้ำใจในการประกวด ทางคณะกรรมกลางมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดได้ทันที
 
กติกาสำหรับรอบแรก (28 / 06 / 2560)
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดใช้เพลงบังคับเพลงที่ 1 สำหรับในการประกวด ทางวงดนตรีสามารถ Re Arrange
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลาจัดวงและบรรเลงเพลงประกวดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 นาที
 • หลังจากที่ Sound Check จบแล้ว ให้นักร้องนำบอกกับทางคณะกรรมการด้วยว่า “เพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ใช้ในการประกวด” เพื่อกรรมการจะได้ทราบว่าทางวงดนตรีพร้อมสำหรับการประกวด
 • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
กติกาสำหรับรอบFinal (30 / 06 / 2560)
 • วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ Final จะต้องบรรเลงเพลงบังคับเพลงที่ 2 (โดยห้ามซ้ำกับเพลงรอบคัดเลือก)และ เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกจากในรายการเพลง 1 เพลง) ทางวงดนตรีสามารถ Re Arrange เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการบรรเลงหรือร้องเพลงได้
 •  วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลา จัดวง และ บรรเลงประกวดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที
 •  หลังจากที่ Sound Check จบแล้ว ให้นักร้องนำบอกกับทางคณะกรรมการด้วยว่า “เพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ใช้ในการประกวด” เพื่อกรรมการจะได้ทราบว่าทางวงดนตรีพร้อมสำหรับการประกวด
 • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
 • ความสมบูรณ์ของดนตรี                      20 คะแนน
 • จังหวะและทำนอง                                   20 คะแนน
 • ความยากของเพลง                              20 คะแนน
 • ความสามารถในการร้อง                        20 คะแนน
 • สีสัน / บรรยากาศ / อารมณ์ร่วม        20 คะแนน

หลักฐานประกอบการสมัคร
-   สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ของสมาชิกทุกคนในวงดนตรี จำนวน คนละ 1 ใบ
-  รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 รูป
 -  รูปถ่ายแบบเต็มวงโดยมีสมาชิกทุกคนในวง ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 -  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
  

กติกา ประกวด B-Boy
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดB-Boy
 • 1 ทีม จะต้องมีสมาชิกจำนวน 3 คน เท่านั้น
 • สมาชิกในทีมจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนทีม ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมทีม จากหลายๆ สถานศึกษาได้
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด
 • ในกรณีทีมที่เข้าประกวดมีสมาชิกอายุต่ำกว่า 20  ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • สมาชิกในทีมต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
 • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และ สวมรองเท้าหุ้มส้นในการประกวดและขึ้นแสดงทุกครั้ง
 • ทุกทีมที่สมัครจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 29 ก.ค.2560 เวลา 10.00 – 12.00 ณ The Mall Parc
 • ทีมที่เป็นผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 30 ก.ค. 2560 เวลา 19.00 น. ณ The Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
 
กติกาและรอบสำการแข่งขัน
 • แข่งขัน วันที่ 29 ก.ค. 
 • ปิดรับสมัคร 12.00 น ของ วันที่ 29 ก.ค.2560
 • เริ่มการคัดเลือก 13.00 น
 • การแข่งขันเป็นการแข่งแบบ B-Boy Battle 3  vs B-Boy Battle 3
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 ใบ
 • รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 รูป
 • รูปถ่ายแบบเต็มทีมโดยมีสมาชิกทุกคนในทีม ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
 
กติกา ประกวด Cover Dance
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด Cover Dance
 • 1 ทีม จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 4 - 13 คน
 • สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมทีม จากหลายๆ สถานศึกษาได้
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด
 • ในกรณีที่ทีมที่เข้าประกวดมีสมาชิกอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • สมาชิกในทีมต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
 • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และ สวมรองเท้าหุ้มส้นในการประกวดและขึ้นแสดงทุกครั้ง
 • สมัครทางออนไลน์ และ นำหลักฐานมารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้างาน
 • ทุกทีมที่สมัครจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 21  ก.ค 60 เวลา 10.00 – 12.00
 • ทีมที่เป็นผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 30  ก.ค. 60 เวลา 19.00 น. ณ The Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
 
เพลงที่ใช้ในการประกวด
 • ให้ทางทีมที่เข้าประกวดระบุชื่อศิลปิน / ชื่อเพลง ที่ทางทีมจะCover
 • ให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma ) มาในวันที่มีการแข่งขัน 1 แผ่น
 
กติกาสำหรับรอบแรก (21 / 06 / 2560)
 • ปิดรับสมัคร 12.00 น ของ วันที่ 21 ก.ค. 2560
 • วันที่ 21 ก.ค. 2560 คัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย 20 ทีม
 • เริ่มการคัดเลือก 13.00 น
 • 1 ทีม มีเวลาในการแสดงทีมละ 5-7 นาที
 • ห้ามอุปกรณการแสดงที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 • ให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma ) มาในวันที่มีการแข่วขัน 1 แผ่น
 
กติกาสำหรับรอบสุดท้าย (23 / 06 / 2560)
 • ทุกทีมลงทะเบียนก่อน 12.00 น ของ วันที่ 23 ก.ค. 2560
 • วันที่ 23 ก.ค. รอบสุดท้าย คัดเลือก 20 ทีม เพื่อหาผู้ชนะ
 • เริ่มการคัดเลือก 13.00 น
 • 1 ทีม มีเวลาในการแสดงทีมละ 10 นาที
 • ห้ามอุปกรณการแสดงที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 • ให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma ) มาในวันที่มีการแข่วขัน 1 แผ่น
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 ใบ
 • รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 รูป
 • รูปถ่ายแบบเต็มทีมโดยมีสมาชิกทุกคนในทีม ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
 
เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
 -  ท่าเต้น ความแข็งแรง พร้อมเพียง                                          25 คะแนน
 -  เครื่องแต่งกาย                                                                          25 คะแนน
 -  ความเหมือนศิลปิน                                                                    25 คะแนน
-  Performance ของโชว์                                                            25 คะแนน
 

กติกา ประกวด Cosplay
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด Cosplay
 • การประกวด Cosplay เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด
 • ผู้ประกวดจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 ตัวละครเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวละครที่เลือกมา
 • สมัครทางออนไลน์ และ นำหลักฐานมารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้างาน
 • ผู้สมัครจะต้องแจ้งตัวละครที่ทำการ Cosplay พร้อมแนบรูปภาพตัวละคร
 • ผู้สมัครต้องส่งรูปผลงานที่เคย Cosplay พร้อมกับใบสมัคร
 • ผู้ที่สมัครจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 22 ก.ค. 60 ( เวลา10.00 – 12.00 น.)
 • ผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 30 ก.ค. 60 เวลา 19.00น. ณ The Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
 
กติกาและรอบสำการแข่งขัน
 • แข่งขันวันที่ 22 ก.ค. 2560
 • ปิดรับสมัคร 12.00 น ของวันที่ 22 ก.ค.2560
 • เริ่มการประกวด 13.00 น.
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนขึ้นประกวด เพื่อคัดเลือ 10 คน สุดท้ายและคัดหาผู้ชนะ
 • คัดเลือก 10 คน สุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะ
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อตัวละครที่ผู้สมัครเลือกและไม่อนุญาตให้ใช้ ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง
 • อุปกรณ์ในการแสดงจะต้องไม่เป็นวัตถุอันตราย
 • ห้ามอุปกรณการแสดงที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 • ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งให้ทราบว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการแสดง
 • มีเวลาโชว์การแสดงบนเวที ท่านละ 2 นาที
 • หากมีเพลงที่ต้องใช้ประกอบการแสดงให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma) มาในวันที่มีการแข่งขัน 1 แผ่น
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
   -  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้จำนวน คนละ 1 ใบ
   -  รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจน เต็มตัว / ครึ่งตัว จำนวนละ 1 รูป
   -  รูปผลงานที่เคย Cosplay
   -  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
 

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
-  เครื่องแต่งกาย                       40 คะแนน
 -  ความเหมือนตัวละคร           40  คะแนน
-  ภาพรวมทั้งหมด                   20  คะแนน

CLICK > สมัคร ISAN YOUNG TALENT